Avís Legal

1. Dret a la informació

T'informem que aquest lloc web és titularitat de Concepció Menéndez García, (en endavant, "C. MENÉNDEZ"), amb N.I.F. 09360141S i domicili social en Carrer Océano 28, Bgw 15 - 03540 Alicante.

L'accés i / o o ús al lloc web li atribueix la condició d'usuari, i accepta, des d'aquest accés i / o ús, el present Avís Legal.

L'usuari (en endavant, "l'Usuari") pot posar-se en contacte amb C. MENÉNDEZ a través de la següent adreça de correu electrònic: info@cmenendez.es


2. Ús del lloc web

L'Usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del lloc web. El lloc web pot proporcionar accés a multitud de textos, gràfics, dibuixos, dissenys, fotografies, continguts multimèdia, i informacions (en endavant, "Continguts") pertanyents C. MENÉNDEZ o a tercers als quals l'Usuari pot tenir accés.

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis oferts a través del lloc web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic; (II) provocar danys en els sistemes físics i lògics del lloc web de C. MENÉNDEZ, dels seus proveïdors o de terceres persones, (III) introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats, (IV) intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades de C. MENÉNDEZ, tercers proveïdors i altres usuaris; (V) reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització de C. MENÉNDEZ; (VI) suprimir, ocultar o manipular els Continguts subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives d'aquests drets de C. MENÉNDEZ o de tercers incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que puguin inserir-se en els Continguts.

C. MENÉNDEZ tindrà dret a investigar i denunciar qualsevol de les conductes esmentades d'acord amb la Llei, així com a col·laborar amb les autoritats en la investigació d'aquestes actuacions.

C. MENÉNDEZ podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l'accessibilitat al lloc web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant, sempre que les circumstàncies ho permetin, C. MENÉNDEZ comunicarà a l'Usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels Serveis. C. MENÉNDEZ no es responsabilitza de l'ús que els Usuaris puguin fer dels Continguts inclosos en el Lloc Web.


3. Propietat Intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquest lloc web i el seu disseny gràfic són propietat exclusiva de C. MENÉNDEZ, o bé d'un tercer que ha autoritzat la utilització dels mateixos, de manera que és C. MENÉNDEZ a qui li correspon el exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos.

Per això i en virtut del que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'Abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, així com en la Llei 17/2001, de 7 de desembre , de marques i la legislació complementària en matèria de propietat intel·lectual i industrial, queda prohibida la reproducció, transmissió, adaptació, traducció, distribució, comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, o qualsevol altra explotació i / o modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa de C. MENÉNDEZ, de qualsevol contingut inclòs en el Lloc Web.

C. MENÉNDEZ no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, els Serveis o els Continguts del mateix.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als Continguts aportats pels Usuaris és responsabilitat exclusiva dels mateixos, de manera que l'Usuari mantindrà indemne a C. MENÉNDEZ de qualsevol reclamació de tercers derivada de la utilització il·lícita de Continguts en el lloc Web.


4. Responsabilitat i Garanties

C. MENÉNDEZ declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins les seves possibilitats i l'estat de la tecnologia, permetin el correcte funcionament de la seva pàgina web, així com l'absència de virus i components nocius. No obstant això, C. MENÉNDEZ no pot fer-se responsable de: (I) la continuïtat i disponibilitat dels continguts i serveis; (II) l'absència d'errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer; (III) l'absència de virus i / o altres components nocius; (IV) els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de C. MENÉNDEZ.

C. MENÉNDEZ no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços a altres pàgines web que es trobin en el Lloc Web, podent dirigir a l'Usuari a altres llocs web sobre els quals C. MENÉNDEZ no té cap tipus de control, de manera que l'Usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d'ús que regeixin en els mateixos.


5. Durada i modificació

El present Avís Legal estarà vigent amb caràcter indefinit, podent C. MENÉNDEZ efectuar canvis sobre les condicions especificades en el mateix, i que entraran en vigor des del moment de la publicació.

C. MENÉNDEZ podrà suprimir, afegir o canviar tant els Continguts com els Serveis que presta, així com també la forma en què els mateixos apareguin localitzats o presentats. S'entenen com a vigents, les condicions que estiguin publicades en el moment en què l'Usuari accedeixi al Lloc Web de C. MENÉNDEZ.

L'accés i / o l'ús del lloc web s'entendrà com una acceptació per part de l'Usuari del present Avís Legal i les seves condicions i, si escau, els canvis efectuats en les mateixes.


6. Política sobre cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar productes relacionats amb les teves preferències, mitjançant l'anàlisi de les teves hàbits de navegació.


POLÍTICA DE PRIVACITAT


1. Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

El responsable del tractament de les seves dades personals és Concepció Menéndez García, (en endavant, "C. MENÉNDEZ"), amb N.I.F. 09360141S, i domicili social en Carrer Océano 28, Bgw 15 - 03540 Alicante.
L'informem que la titularitat del domini de la nostra web www.cmenendez.es (en endavant el "Lloc Web"), és de C. MENÉNDEZ.

L'accés i / o ús al lloc web li atribueix la condició d'Usuari (des d'ara, "l'Usuari"), i implica l'acceptació, des d'aquest accés i / o ús, de la present Política de Privacitat.

L'Usuari podrà contactar amb C. MENÉNDEZ a la següent adreça de correu electrònic: info@cmenendez.es
 

2. Per què C. MENÉNDEZ està legitimat per dur a terme el tractament de dades?

C. MENÉNDEZ està legitimat per a tractar les teves dades per poder dur a terme la prestació dels seus serveis.

C. MENÉNDEZ es pren molt seriosament la protecció de la teva privacitat i de les teves dades personals. Per tant, la teva informació personal es conserva de forma segura i es tracta amb la màxima cura.

La present Política de Privacitat regula l'accés i l'ús al servei (en endavant, el "Servei") que C. MENÉNDEZ posa a disposició de l'Usuari interessat en els serveis i Continguts allotjats en el Lloc Web.

 

3. Quines són les finalitats del tractament de les dades de caràcter personal per part de C. MENÉNDEZ?

Les teves dades de caràcter personal demanades per C. MENÉNDEZ podran ser utilitzats per a les següents finalitats:

(A) La prestació dels serveis oferts en el Lloc Web.

(B) Enviar comunicacions comercials perfilades de C. MENÉNDEZ sobre els seus serveis mitjançant carta, telèfon, correu electrònic, SMS / MMS, notificacions push o per altres mitjans de comunicació electrònica equivalents sempre que l'Usuari hagi consentit el tractament de les seves dades personals amb aquesta finalitat.

Així mateix, l'Usuari consent el tractament de les seves dades per a l'elaboració de perfils, així com per a la segmentació de les seves dades. Els esmentats tractaments poden tenir com a finalitat tant l'anàlisi i realització d'estadístiques per conèixer el trànsit i utilització del Lloc Web per part dels Usuaris, com la determinació dels seus gustos i preferències per remetre-li informació promocional d'acord amb els seus interessos.

No obstant això, l'Usuari podrà revocar el consentiment, en cada comunicat comercial o publicitari que se li faci arribar, i en qualsevol moment, mitjançant notificació a la següent adreça de correu electrònic info@cmenendez.es o mitjançant carta dirigida a Concepció Menéndez García, amb domicili en Carrer Océano 28, Bgw 15 - 03540 Alicante.


4. Veracitat de les dades facilitades pels Usuaris

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a C. MENÉNDEZ qualsevol modificació de les mateixes. L'Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se C. MENÉNDEZ el dret a excloure dels Serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.


5. Conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran per part de C. MENÉNDEZ mentre l'Usuari no manifesti la seva voluntat de donar-se de baixa dels serveis de C. MENÉNDEZ, i això amb la finalitat de rebre informació sobre productes de l'empresa.


6. Drets de l'Usuari en relació amb les seves dades

L'Usuari té dret a:
(A) accedir a les seves dades personals, així com a (B) sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva (C) supressió, (D) sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, (E) oposar-se al tractament de les seves dades i (F) sol·licitar la seva portabilitat. A més, l'Usuari podrà exercir el seu (G) dret a l'oblit.

L'usuari pot exercir tots aquests drets en la següent adreça de correu electrònic info@cmenendez.es, indicant el motiu de la seva petició i aportant una còpia del seu D.N.I., per tal d'evitar que tercers tinguin accés a les seves dades personals de forma indeguda.

L'usuari pot també enviar la seva petició per correu ordinari a la següent adreça:

Concepció Menéndez García
Océano 28, Bgw 15 - 03540 Alicante
 
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, l'Usuari tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una Autoritat de Control, en particular en l'Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l'exercici dels seus drets. L'autoritat de control davant la qual s'hagi presentat la reclamació d'informar el reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.


7. Seguretat de les dades

La protecció de la privacitat i les dades personals dels Usuaris és molt important per a C. MENÉNDEZ. Per tant, C. MENÉNDEZ fa tot el que està en la seva mà per impedir que les teves dades s'utilitzin de forma inadequada, permetent l'accés als mateix únicament a personal autoritzat.

C. MENÉNDEZ manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals d'acord amb la normativa aplicable i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'Usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

C. MENÉNDEZ es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals d'acord amb la legislació aplicable, així com a conferir-los un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, si escau, es puguin produir.

En aquells serveis del web que necessitin registrar-se com usuari, s'haurà de triar una contrasenya. L'Usuari és el responsable de mantenir la confidencialitat d'aquesta contrasenya, així com de totes les activitats que es realitzin en la sessió iniciada amb el seu nom i contrasenya. L'Usuari es compromet a notificar a C. MENÉNDEZ al més aviat l'ús no autoritzat del seu nom d'usuari i / o contrasenya o qualsevol altra fallada en la seguretat. C. MENÉNDEZ no serà responsable pels danys o pèrdues que es puguin originar a causa del no compliment d'aquesta obligació per part de l'Usuari.

 
8. Canvis

C. MENÉNDEZ es reserva el dret de revisar la seva Política de Privadesa en el moment que consideri oportú. Per aquesta raó, li preguem que comprovi de forma regular aquesta Política de privadesa per llegir la versió més recent de la mateixa. No obstant això, qualsevol canvi que es produeixi en la present Política de Privacitat es comunicarà a l'Usuari.


9. Links a pàgines web

El lloc web de C. MENÉNDEZ podria contenir enllaços a pàgines web de companyies i entitats de tercers.

C. MENÉNDEZ no pot fer-se responsable de la forma en què aquestes companyies tracten la protecció de la privacitat i de les dades personals, pel que li aconsellem que llegeixi detingudament les declaracions de Política de Privacitat d'aquestes pàgines web que no són propietat de C. MENÉNDEZ amb relació a l'ús, processament i protecció de dades personals. Les condicions que ofereixen aquestes pàgines web poden no ser les mateixes que les que ofereix C. MENÉNDEZ.

 
10. Preguntes

Si tens alguna pregunta sobre aquesta Política de privadesa o el tractament de les teves dades preguem que et posis en contacte amb C. MENÉNDEZ mitjançant correu electrònic dirigit a la següent adreça de correu electrònic: info@cmenendez.es
 

11. Acceptació i Consentiment

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de C. MENÉNDEZ, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.

CONTACTE EMPRESA C. MENÉNDEZ

Concepció Menéndez García
Carrer Océano 28, Bgw 15
03540 Alicante
NIF: 09360141S
info@cmenendez.es

Product added to wishlist
Product added to compare.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i oferir continguts i publicitat d'interès. En continuar navegant, entenem que s'accepta la nostra Política de cookies. Política de cookies.